Một quán bar ở NYC chỉ có thể là của bạn 25 Bitcoin hoặc 800 Ethereum: Báo cáo

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The bar owner says he’s hopingto catch one of these crypto dudes who always wanted to own a bar.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...