Apple Suspends Parler, Dịch vụ truyền thông xã hội bảo thủ, Từ App Store

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The tech giant had reportedly given the service 24 hours to address its concerns.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...