Bitcoin đạt $ 29K cho lần đầu tiên, Nâng cao hy vọng HODLer với $ 30K vào năm mới

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

I would expect to see bitcoin charge past $30,000 as we enter the new year,” said one market observer.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...