Bitcoin Miner Marathon để huy động 250 triệu đô la trong đợt chào bán cổ phiếu trực tiếp

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The Las Vegas company has agreed a direct offering of 12.5 million shares of common stock at at $20 per share.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...