Bitfarms kết thúc vị trí riêng tư 15 triệu đô la thứ hai sau một tuần

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Bitfarms was able to sell far few shares for the same amount of proceeds thanks to a 45% rise in its stock price in the last week.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...