DJ 3LAU đấu giá toàn bộ album được mã hóa trên Ethereum Blockchain

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

3LAU is partnering with blockchain platform Origin to launch an auction for the Ultraviolet Vinyl NFT Collection.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...