Các sản phẩm tiền điện tử của Grayscale đã tăng hơn 3 tỷ đô la trong Quý trước, bao giờ hết

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Grayscale’s popular bitcoin trust once again led the pack with over $200 million in inflows every week.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...