Nhật Bản có sàn giao dịch chứng khoán dựa trên chuỗi khối 2022

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The exchange reportedly planned by SBI and SMFG is expected to be the first of its kind in Japan.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...