Mastercard ra mắt thẻ trả trước cho CBDC đầu tiên trên thế giới tại Bahamas

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The Bahamian Sand Dollar can now be used for payments anywhere Mastercard is accepted.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...