Tệp NYDIG cho Bitcoin ETF, Thêm vào các công ty hy vọng 2021 Cuối cùng là khi SEC nói "Có"

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The filing comes on the same day as bitcoin hit $50,000 for the first time ever.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...