Pornhub Payment Option Verge Suffers Massive Blockchain Reorganization

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Verge has been hit by a massive 560,000-block reorganization.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...