Riot Blockchain bổ sung Giám đốc điều hành Blockware vào Ban cố vấn

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Jappa is the latest addition to Riot’s changing boards of directors and advisors.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...