Giải pháp mở rộng mạng lưới Hermez thêm Tether Token để giải quyết phí Ethereum cao

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Hermez Network sets out to provide faster and cheaper transactions on Ethereum.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...