Công ty xổ số Trung Quốc được niêm yết tại Hoa Kỳ có kế hoạch 14,4 triệu đô la chuyển sang khai thác Bitcoin

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Shares of the company traded up 11% on the news of the deal to purchase miners later this year.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...