Các kế hoạch mua lại Visa và kẻ sọc ca rô vì mối quan tâm chống độc quyền của DOJ

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The Department of Justice announced Tuesday that the $5.3 billion deal was off.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...